Informace o zpracování osobních údajů

PRODUKT aReception ve společnosti aReception.ai s.r.o.

Tento dokument (dále též jako „Informace“) obsahuje informace o zpracování osobních údajů ve společnosti aReception.ai v rámci produktu aReception v souladu s čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Tyto Informace budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verze Informací bude vždy dostupná na našich webových stránkách www.areception.cz.


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

aReception.ai s.r.o., IČO 19836082, se sídlem Purkyňova 142, 612 00, Brno, právnická osoba založená podle práva České republiky, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 136266 (dále také jen „aReception.ai“).

Telefonní kontakt: +420 511 120 140, e-mailový kontakt: info@areception.ai

1.2. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

1.3. DOZOROVÝ ÚŘAD

Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla aReception.ai je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

1.4. POZICE aReception.ai

V rámci produktu aReception vystupuje aReception.ai jak v pozici správce osobních údajů, tak v pozici zpracovatele osobních údajů.

V pozici správce osobních údajů aReception.ai vystupuje ve vztahu k osobním údajům zákazníků – čl. 2 těchto Informací.

Ve vztahu k osobním údajům, které zákazník uloží na servery aReception.ai, aReception.ai vystupuje jako zpracovatel, neboť poskytuje zákazníkovi pouze datový prostor pro účely uložení dat. Správcem těchto osobních údajů je sám zákazník – čl. 3 těchto Informací.

2. aReception.ai SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci produktu aReception vystupuje aReception.ai v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům zákazníků.

2.1. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ, JSOU-LI FYZICKÝMI OSOBAMI, PŘÍP. ZÁSTUPCŮ ZÁKAZNÍKŮ

Účel zpracování a kategorie osobních údajů

Za účelem plnění smlouvy (zejména uzavření smlouvy, komunikace se zákazníkem), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (jednání před uzavřením smlouvy) zpracováváme zejména: jméno, příjmení (jedná-li se o podnikající fyzickou osobu), adresa místa podnikání, fakturační adresa, IČ/DIČ, jméno a příjmení kontaktní osoby, pozice, e-mail, telefon.

Za účelem plnění právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů) zpracováváme zejména: jméno, příjmení (jedná-li se o podnikající fyzickou osobu), adresa místa podnikání, IČ/DIČ.

V případě, že máme v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj, než který je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, můžeme tak činit pouze na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zpracováváme po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu našich oprávněných zájmů pak tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv. Je-li osobní údaj zpracováván na základě souhlasu, provádíme zpracování pouze po dobu, na kterou je souhlas udělen.

2.2. OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK

Účel zpracování a kategorie osobních údajů

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme: IP adresa, příp. jiné online identifikátory (účelem zpracování je bezpečnost, analýza návštěvnosti webových stránek).

2.3. ZVLÁŠTNÍ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nezpracováváme žádné osobní údaje, které lze zařadit mezi zvláštní kategorii (tzv. citlivé údaje) ve smyslu čl. 9 GDPR. Zároveň nezpracováváme osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.

3. aReception.ai ZPRACOVATELEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

aReception.ai poskytuje zákazníkům datový prostor pro účely uložení dat v rámci služby aReception, a to na serverech aReception.ai nebo třetích stran, které jsou s aReception.ai ve smluvním vztahu. Součástí dat zákazníků mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje aReception.ai jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám zákazník.

Upozornění pro koncové uživatele. Pokud zákazník zpracovává osobní údaje fyzických osob za pomoci služby aReception, s dotazy ohledně ochrany osobních údajů se subjekty údajů musí obracet přímo na zákazníka, neboť ten je v pozici správce osobních údajů. Nemůžeme zodpovídat za zásady ochrany osobních údajů nebo postupy zabezpečení používané zákazníkem, které se mohou lišit od těchto Informací.

Účel zpracování a nakládání s daty: Typicky jsou data použita jako kontaktní údaje pro možnost kontaktování osob uvedených zákazníkem prostřednictvím aReception terminálu. Neprovádíme s daty zákazníka včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na našich serverech, zejména do nich nezasahujeme, nepozměňujeme je, nezpřístupňujeme je ani je nepředáváme třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění zákazníkovi.

Typ zpracovávaných osobních údajů: Nejčastěji se jedná o jméno, příjmení, e-mail, telefon případně další rozšiřující informace pro účely kontaktování konkrétní osoby z aReception terminálu.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

4.1. DALŠÍ SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nepředáváme žádným dalším správcům osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předáváme orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy nám tak ukládá zákon.

4.2. ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V současnosti nevyužíváme další zpracovatele osobních údajů.

4.3. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního e-mailu.

Na výkon těchto práv se v některých případech vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce. V odůvodněných případech můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce.

Jako subjekt údajů máte:

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR): Máte právo získat od aReception.ai potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-li Vaše osobní údaje ze strany aReception.ai zpracovávány, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR. Zároveň máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie Vám aReception.ai může účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady.

Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby aReception.ai bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby aReception.ai bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby aReception.ai omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby aReception.ai mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) aReception.ai již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl jste námitku proti zpracování; dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody aReception.ai převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování (čl. 19 GDPR) aReception.ai je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud o to požádáte, aReception.ai Vás informuje o těchto příjemcích.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Bude-li to technicky proveditelné, máte právo získat Vaše osobní údaje a předat tyto údaje jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (čl. 22 GDPR): Při zpracování osobních údajů aReception.ai neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů (čl. 33 GDPR): Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám aReception.ai toto porušení bez zbytečného odkladu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že aReception.ai nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

Budeme moc rádi, pokud se nejprve obrátíte na nás. Provedeme vše, co je v našich silách, abychom napravili závadný stav a Vaše osobní údaje zpracovávali zákonných způsobem.

Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které aReception.ai zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. aReception.ai v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (čl. 21 odst. 2 GDPR): Pokud aReception.ai zpracovává Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování. aReception.ai v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že aReception.ai zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů v případech, kdy není vyžadován souhlas.

Platné k datu: 24.1.2024